ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAFIE DENISE

Artikel 1        Definities

 1. Fotografie Denise, gevestigd te Zwolle, KvK-nummer 84023333, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Fotografie Denise.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Fotografie Denise tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2        Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Fotografie Denise waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Fotografie Denise in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Fotografie Denise is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3        Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 7 kalenderdagen.
 2. Fotografie Denise kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4        Tarieven en betalingen    

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst(en) exclusief btw of de productprijs vermeld. Eventuele reiskosten, evenals nabestellingen, materiaalkosten, locatie en wijzigingen in de standaard stijl zijn hier niet bij inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Wanneer er geen pakketprijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief. Vooraf wordt een schatting van het aantal uren gemaakt, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht. 
 4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Fotografie Denise komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Zij is hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotografie Denise heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere opdrachtgever het recht op ontbinding van de overeenkomst.
 6. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan opdrachtgever worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van de door Fotografie Denise vooraf kenbaar gemaakte tarieven.
 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen dan wel opgeleverd dienen te worden. 
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Fotografie Denise onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5        Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Fotografie Denise.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotografie Denise zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Fotografie Denise voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig, zoals aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst, de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6        Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fotografie Denise voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Opdrachtgever is op de hoogte van de standaard stijl van Fotografie Denise.
 3. Fotografie Denise is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 4. Fotografie Denise kan niet garanderen dat elk moment op een shoot wordt vastgelegd.
 5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de shoot zo gunstig mogelijk zijn.
 6. Indien Fotografie Denise bij de uitvoering van haar opdracht tegenwerking ondervindt van derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 7. Indien opdrachtgever niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit niet als reden gelden om de shoot kosteloos opnieuw te doen. 
 8. Indien opdrachtgever later aanwezig is dan de overeengekomen tijd voor een shoot, komt deze tijd te vervallen.
 9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor omgevingsfactoren, deze kunnen later niet kosteloos worden aangepast.
 10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het door Fotografie Denise gegeven advies. Het eindresultaat blijft afhankelijk van medewerking van opdrachtgever.
 11.  Fotografie Denise zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

Artikel 7        Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.
 2. Fotografie Denise heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Fotografie Denise is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen en Fotografie Denise hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, heeft Fotografie Denise het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 4. Indien Fotografie Denise verhinderd is om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van de fotoshoot verplaatst naar een ander moment. Wanneer verplaatsing niet mogelijk is, zal zij suggesties aandragen voor een vervangende Fotografie Denise, waarbij de nabewerking indien mogelijk door Fotografie Denise zal worden voltooid. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
 5. In geval van slecht weer is Fotografie Denise bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan de shoot deze te verzetten.
 6. Indien opdrachtgever een golden hour shoot heeft geboekt en de shoot plaatsvindt op een bewolkte dag, is dit geen reden om de shoot kosteloos te verzetten of annuleren, tenzij anders overeengekomen.
 7. Annulering door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtgever kan de overeenkomst gesloten op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 8. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst:
 1. Bedrijfsfotografie:
  1. Bij annulering tot 14 kalenderdagen voorafgaand aan de shoot worden er geen kosten in rekening gebracht.
  2. Bij annulering tussen de 14 en 7 kalenderdagen voorafgaand aan de shoot wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  3. Bij annulering tussen 7 en 3 kalenderdagen voorafgaand aan de shoot wordt 50% van het bedrag opeisbaar.
  4. Bij annulering binnen 3 kalenderdagen voorafgaand aan de shoot wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 2. Overige shoots:
  1. Bij annulering tussen de 14 en 3 kalenderdagen voorafgaand aan de shoot wordt 15% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  2. Bij annulering binnen 3 kalenderdagen voorafgaand aan de shoot wordt 30% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  3. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door Fotografie Denise kunnen worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 8        Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen. 
 4. Wanneer opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Fotografie Denise gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
 5. Wanneer Fotografie Denise niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Zij zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.

Artikel 9        Aansprakelijkheid schade

 1. Fotografie Denise is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Fotografie Denise is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door opdrachtgever.
 3. Fotografie Denise is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
 4. Fotografie Denise is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.
 5. Fotografie Denise is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 6. Fotografie Denise is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te shooten.
 8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.
 9. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
 10. Wanneer opdrachtgever schade toebrengt aan apparatuur van Fotografie Denise, dient opdrachtgever de vervangingswaarde te betalen.
 11. Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw plaatsvinden.
 12. Fotografie Denise is niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens doorgegeven door klant.
 13. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 14. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar eigen handelen en het handelen van aanwezigen op de shoot. Indien uit dit handelen schade ontstaat, komt dit voor rekening van opdrachtgever.
 15. In het geval dat Fotografie Denise schadevergoeding is verschuldigd aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het factuurbedrag dat door Fotografie Denise aan opdrachtgever in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 16. Opdrachtgever vrijwaart Fotografie Denise tegen aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en fotoproducten.

Artikel 10    Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Fotografie Denise aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, advies en content, evenals de intellectuele eigendomsrechten op het merk van Fotografie Denise, de handelsnaam en afbeeldingen op haar website en/of socials, berusten bij Fotografie Denise. Het is opdrachtgever niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.
 3. Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dient opdrachtgever een aanvullende licentie aan te schaffen.
 4. Indien content commercieel of op andere kanalen dan de eigen kanalen van opdrachtgever gebruikt wenst te worden, dient toestemming verkregen te worden van Fotografie Denise en aan naamsvermelding te worden gedaan.
 5. Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over content of het gebruiken van (Instagram) filters, tenzij anders overeengekomen.
 7. Het staat opdrachtgever vrij om de voor haar gemaakte content te publiceren op social media mits aan naamsvermelding wordt gedaan, tenzij anders overeengekomen.
 8. Het eigendom van de door Fotografie Denise geleverde fotoproducten gaat pas over op opdrachtgever na volledige betaling.
 9. Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Fotografie Denise een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
 10. Toestemming voor de opname van de gemaakte content voor opdrachtgever ten behoeve van het portfolio van Fotografie Denise wordt verleend via het toestemmingsformulier. 

Artikel 11    Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
 2. Fotografie Denise behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door opdrachtgever of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 12    Levering 

 1. Fotografie Denise spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
 2. De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Fotografie Denise maakt zelf een voorselectie van de te leveren content. Definitieve content zal na bewerking volgens normale standaarden (geen photoshop) in HDR worden geleverd. 
 4. Fotografie Denise is niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.
 5. De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan.
 6. Fotografie Denise zal content naar eigen inzicht maken en bewerken.
 7. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de standaard stijl van fotograaf.
 8. Aanvullende eisen van opdrachtgever leveren meerwerk op.
 9. Na ontvangst van de content is opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 10. Indien opdrachtgever foute leveringsinformatie doorgeeft, is Fotografie Denise hier niet voor aansprakelijk.

Artikel 13    Fotoproducten

 1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. Tot bestelling van gepersonaliseerde producten wordt overgegaan wanneer het factuurbedrag is overgemaakt. De aangegeven tarieven zijn behoudens prijswijzigingen van leverancier.
 2. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.

Artikel 14    Klachten

 1. Opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Fotografie Denise streeft ernaar binnen 7 kalenderdagen op klachten te reageren. Indien de overeenkomst b2c is aangegaan en opdrachtgever fotoproducten aanschaft, dient opdrachtgever de klacht binnen 2 kalendermaanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken.
 2. Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
 3. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15    Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Fotografie Denise is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotografie Denise en betrokken derden 12 maanden.